top of page

Nyhedsbrev maj 2024Sommer og sol står for døren og vi har haft første store bededag som ikke er en helligdag.

 

Vi har haft første store bededag som ikke har været en helligdag, og hvor der for visse løngrupper skal udbetales kompensation i maj måned, hvis kompensationen ikke er udbetalt løbende.

 

Hvilke medarbejdergrupper gælder loven for:


Lovkravene for afskaffelsen af store bededag gælder for de samme medarbejdergrupper, som blev påvirket af ferieloven.

 

Månedslønnede medarbejdere


For månedslønnede medarbejdere betyder afskaffelsen af store bededag, at de fremover skal arbejde på den tidligere store bededag, og dermed arbejde en dag mere om året. 

Månedslønnede skal have deres sædvanlige faste løn, samtidig med at de skal have kompensation for den øgede arbejdstid på store bededag med et løntillæg.

 

Løntillægget beregnes med 0,45% af medarbejderens sædvanlige og fast påregnelige løn inkl. arbejdsgiverpension.

 

Hvornår og hvordan med udbetaling af lønkompensation for store bededag:

 

Der er 2 måder til udbetaling af lønkompensationen:


  •  At udbetale lønkompensationen 2 gange årligt i maj og august sammen med den almindelige lønudbetaling eller

  • At udbetale lønkompensationen løbende med den faste løn hver måned.

 

Se mere her.

 

Vi skal gøre opmærksom på, at det er arbejdsgivers ansvar, at de månedslønnede medarbejdere modtager lønkompensationen for afskaffelsen af store bededag. Vi anbefaler derfor, at lønkompensationen fremgår af en særskilt linje på lønsedlen, så du som arbejdsgiver har dokumentationen i orden.


Medarbejdere som loven ikke gælder for:


Timelønnede medarbejdere, administrerende direktører, bestyrelsesmedlemmer, eksterne konsulenter og selvstændige, som ikke har en lønmodtagerindkomst ved siden af. 

 

Udbetaling af ferietillæg i maj


De medarbejdere der er ansat med løn under deres ferie, får deres almindelige løn når de afholder ferie under forudsætning af, at de har optjent tilsvarende feriedage. Derudover får de 1% i ferietillæg (hvis de ikke er omfattet af en overenskomst), som udbetales to gange årligt i maj og august eller det kan udbetales løbende med, at medarbejderen afholder ferien.

 

Med sommer og sol følger og også de første helligdage


Selvom store bededag ikke længere er en helligdag, så er der stadig nogle helligdage i resten af 2024, som også er banklukkedage hvor der ikke kan udbetales løn:


  • 9. maj: Kristi himmelfartsdag

  • 10. maj: Banklukkedag

  • 20. maj: 2. Pinsedag

  • 5. juni: Banklukkedag

  • 24. december: Juleaftensdag

  • 25. december: Juledag

  • 26. december: 2. juledag

  • 31. december: Banklukkedag


Så du skal være opmærksom på, at dispositionsdatoen for lønnen kan være anderledes i ovennævnte måneder. 

 

Sommerferie og lidt om forskudsferie – generelt


I følge den ”nye” ferielov, der trådte i kraft tilbage i september 2020, har arbejdsgiver mulighed for at tillade et valgfrit antal dages forskudsferie til virksomhedens funktionærer – således at de eksempelvis kan holde en hel uges ferie, selvom der er optjent mindre på afholdelsestidspunktet.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man maksimalt må tildele det antal forskudsferiedage, som medarbejderen kan nå at optjene inden ferieåret slutter den 31/8.

 

Det vil sige at i september kan man som udgangspunkt få op til 25 forskudsferiedage, da disse kan nå at blive nedskrevet inden ferieårets udløb med 2,08 feriedag pr. måned, eller sagt med andre ord; for hver måned der går i ferieåret fra 01.09.-31.08. nedskrives muligheden for forskudsferie med 2,08 feriedag pr. måned.

 

En medarbejder kan dermed ikke flytte en negativ feriesaldo fra ét ferieår til et andet. Man må dog altid gerne stille sine medarbejdere bedre end loven, så det er tilladt at aftale, at medarbejderen får et ekstra antal feriedage betalt af arbejdsgiver.

 

I forbindelse med at vejr-barometeret viser sommer og du som arbejdsgiver måske har stillet en elcykel til rådighed for din/dine medarbejdere så læs med her hvad du som arbejdsgiver skal være obs på:

 

Parkering ved bopælen

Hvis cyklen står parkeret ved medarbejderens bopæl, er der formodning for, at den også bruges til privat kørsel og derfor skal medarbejderen beskattes heraf.

 

Værdiansættelse af cyklen

Den skattepligtige værdi er markedsværdien.

 

Hvis cyklen overdrages til lån i en periode, skal den ansatte beskattes af et beløb, der svarer til, hvad godet kan lejes til i låneperioden på det fri marked.

 

Den ansatte skal derfor beskattes af et beløb, der svarer til lejeprisen for en tilsvarende cykel inklusive service, vedligeholdelse mv. for hele låneperioden.

 

Hvis det ikke er muligt at fastlægge en egentlig markedsleje for længerevarende lejemål af cykler, skal værdiansættelsen bero på et skøn over markedslejen for den type cykel, der er stillet til rådighed for den konkrete periode.

 

Cyklens markedslejeværdi kan ikke fastslås ved at foretage en beregning af afskrivninger efter afskrivningsreglerne, ligesom den skattepligtige værdi ikke er differencen mellem cyklens købspris og forventet salgspris efter låneperioden.

 

Kørsel mellem hjem og arbejde på cykel stillet til rådighed af arbejdsgiver

Hvis medarbejderen kører på en arbejdsgiverbetalt cykel mellem bopæl og arbejdsplads, har den ansatte fri befordring til rådighed.  Fri befordring er skattefri, men kun hvis den ansatte ikke tager fradrag for befordring. Se C.A.5.14.4. Se mere her.

 

Ekstra orlov til tvillingeforældre


Pr. 1. maj 2024 har flerbørns fødende ret til ekstra 26 ugers orlov med barselsdagpenge. Hver forældre får tildelt 13 ugers orlov, som ikke kan overføres forældrene imellem.

Formålet med loven er at give forældre, der ved samme fødsel eller adoption får to eller flere børn, mulighed for at holde orlov samtidig, mens børnene er helt små.

 

Det er en betingelse, at orloven holdes inden børnene fylder 1 år, og der er ikke mulighed for at udskyde orloven på grund af barselshindringer. Ikke afholdt ekstra orlov bortfalder, når børnene fylder 1 år.

 

Adoptanter

Reglerne om ekstra orlov vil også gælde for adoptanter, som adopterer to eller flere børn, der er født ved samme fødsel.

 

For adoptanter gælder det særligt, at børnene på tidspunktets modtagelse skal være under 1 år gamle.

 

Det er et krav, at den ekstra orlov afholdes inden 1 år efter modtagelsen af børnene.

 

Se mere her.

Comments


bottom of page