top of page

Nyhedsbrev marts 2021


Nyhedsbrevets indhold:


Fri bil


Når du som arbejdsgiver stiller en bil til rådighed for en af dine medarbejdere til privat brug, skal medarbejderen beskattes af værdien for den frie bil.


Satserne for beskatningen af bilens værdi ændres fra 1. juli 2021. Med den nye lov, som er vedtaget 9. februar 2021, vil miljøtillægget vægtes højere og anskaffelsesprisen på bilen vil vægtes mindre. Dette for at fremme miljø og klimavenlige biler.


De to nuværende satser på 25% for biler med en beskatningsværdi under 300.000 kr. og 20% for værdien over 300.000 kr. bliver udlignet over de næste 5 år således, at satsen i 2025 bliver 22,5% på bilens fulde værdi og grænsebeløbet på under/over 300.000 kr. udgår.


Miljøtillægget bliver i samme periode forhøjet fra 150% til 700%.

​Pct.

Nu

Pr. 1/7-2021

2022

2023

2024

2025

Under 300.000 kr.

25

24,5

24,0

23,5

23,0

22,5

Over 300.000 kr.

20

20,5

21,0

21,5

​22,0

22,5

Miljøtillæg

150

250

​350

450

600

700Betalingsfristen for maj-lønnen udskydes

På et pressemøde den 29. januar 2021 meddelte regeringen at den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes med 4 ½ måned for alle virksomheder. Virksomhederne undgår dermed dobbeltbetaling af A-skat og AM-bidrag i maj 2021, da A-skat og AM-bidrag for oktober 2020 også skal betales i maj 2021.

Skat har endnu ikke opdateret deres hjemmeside herom.Frivillig indbetaling af indefrosne feriepenge fra 1. februar 2021


Pr. 1. februar 2021 er det muligt at indbetale feriepenge fra overgangsåret helt eller delvist til Lønmodtagernes Feriemidler.


Det er altså nu muligt at indbetale frivilligt på ethvert tidspunkt. Minimumskravet er dog samlet indbetaling på det fulde beløb pr. medarbejder, men det er muligt selv at vælge hvilke medarbejdere indbetalingerne skal dække.


En gang om året vil man som virksomhed modtage en ordinær opkrævning for de medarbejdere der har krav på at få pengene udbetalt fra lønmodtagernes feriemidler og fristen for betaling vil være den 1. september hvert år.


Klik her for yderligere information.Sorgorlov er forlænget fra 1. januar 2021


Den 1. januar 2021 trådte ny lov om udvidet ret til sorgorlov i kraft. Den udvidede ret betyder at man som forældre har ret til sorgorlov i op til 26 uger. Sorgorloven gælder begge forældre der mister deres børn fra uge 22 i graviditeten og indtil barnet fylder 18 år.


Loven betyder at der er ret til dagpenge for begge forældre i op til 26 uger, såfremt, man opfylder de almindelige betingelser for at modtage dagpenge efter Barselsloven.


For arbejdsgivere, der yder løn under fraværet, kan man få refusion indtil dagpengesatsen. Såfremt fraværet er uden løn, har medarbejderen ret til dagpenge fra kommunen.Refusion fra 1. fraværsdag pga. Covid-19


I december forlængede regeringen de tre midlertidige ordninger om retten til dagpenge ved fravær pga. Covid-19 frem til 31. marts 2021. Særligt interessant for jer som arbejdsgivere er ordningen om refusion fra 1. fraværsdag når en medarbejder er smittet eller antaget for smittet med Covid-19.


Klik her for yderligere information vedrørende refusion.Arbejdsgiverens ret til modregning i mistet sygedagpengerefusion


I oktober 2019 tog Højesteret stilling til arbejdsgiverens ret til at modregne erstatning for mistet refusion i medarbejdernes løn. Før der kan ske modregning, skal medarbejderen have handlet forsætligt eller groft uagtsomt, f.eks. hvis medarbejderen bevidst er udeblevet fra kommunens sygedagpengeopfølgning.


Det anbefales derfor, at du som arbejdsgiver, enten via kontrakten eller i personalehåndbogen, orienterer medarbejderen om muligheden for modregning i løn ved manglende opfølgning overfor kommunens sygedagpengebehandling.e-Boks som kommunikationsmiddel til medarbejderne


Man kan som arbejdsgiver godt kommunikere til sine medarbejdere over e-Boks. For at undgå en tvist med medarbejderen om e-mail eller e-Boks er en sædvanlig kommunikationsform i ansættelsesforholdet, og at en mødeindkaldelse, advarsler, opsigelse eller lign. ikke kan anses for at være kommet frem, skal det direkte fremgå af medarbejderens ansættelseskontrakt eller personalehåndbogen, at dokumenter kan sendes elektronisk, fx via e-mail eller e-Boks.


 

Tak fordi du læste vores nyhedsbrev!


Hvis du har nogle spørgsmål, så kontakt os gerne: int.payroll@sonderuprevisorer.dkComments


bottom of page